Top 100 hockey Games

 1. NHL 2002
 2. NHL 2000
 3. ESPN NHL 2K5
 4. NHL 11
 5. NHL 09
 6. ESPN NHL Hockey
 7. NHL Eastside Hockey Manager 2007
 8. NHL 2004
 9. NHL 2K3
 10. NHL 2001
 11. NHL Rock the Rink
 12. NHL 97
 13. NHL 2K
 14. NHL 2K10
 15. NHL 10
 16. NHL 08
 17. NHL 2K6
 18. NHL Eastside Hockey Manager
 19. NHL 2003
 20. NHL 99
 21. NHL 2K7
 22. NHL 07
 23. NHL Hitz Pro
 24. NHL 2K2
 25. Wayne Gretzkys 3D Hockey
 26. NHL Powerplay 96
 27. NHL 12
 28. NHL Championship 2000
 29. NHL 2005
 30. NHL Breakaway 98
 31. HyperBlade
 32. NHL FaceOff 97
 33. NHL 96
 34. Hockey Nations 2010
 35. NHL Hitz 20-03
 36. NHL 06
 37. NHL Eastside Hockey Manager (Series)
 38. 3 on 3 NHL Arcade
 39. Gretzky NHL 06
 40. NHL 16
 41. NHL 18